O projektach

Mistrzowie zawodu – praktyczna nauka zawodu w branży ekonomiczno-administracyjnej

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 29.02.2020

LIDER – Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan

PARTNERZY – Konfederacja Lewiatan, TEB Edukacja Sp. z o.o.

 CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego w ramach projektu trwającego od 01.09.2018r. do 29.02.2020r.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celi szczegółowych:

(1) opracowanie wstępnej wersji modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży ekonomiczno-administracyjnej

(2) przeprowadzenie pilotażu przygotowanego modelu

(3) opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy oraz proponowanego narzędzia ich weryfikacji

(4) przeprowadzenie pilotażu narzędzia weryfikacji

(5) opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego

WSKAŹNIKI:

Liczba zawodów, dla których zostały wypracowane rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – 6

Liczba opracowanych modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu oraz treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy – 1

Liczba opracowanych zasad jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy wraz z narzędziem ich weryfikacji – 1

Liczba opracowanych rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego – 1

Liczba publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu – 204

Wartość projektu: 711 240,75 zł 

Wartość dofinansowania 711 240,75 zł 
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł
Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych.


Projekt: Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej”  nr. projektu POWR.02.15.00-00-1020/18.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa działania: 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 – 31.01.2020

LIDER – Konfederacja Lewiatan

PARTNER – TEB Edukacja Sp. z o.o.

 CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego w projekcie trwającym od 01.08.2018r. do 31.01.2020r.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

(1) opracowanie wstępnej wersji modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej (zadanie nr 1)

(2) przeprowadzenie pilotażu przygotowanego modelu (zadanie nr 3)

(3) opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawcy oraz proponowanego narzędzia ich weryfikacji (zadanie nr 2)

(4) przeprowadzenie pilotażu narzędzia weryfikacji (zadanie nr 3)

(5) opracowanie rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego (zadanie nr 4)

TEB Edukacja Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za realizację następujących działań w Projekcie:

 1. a) W zad. 1. Opracowanie wstępnej wersji modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla branży teleinformatycznej (I etap):
 • Analiza istniejących rozwiązań w zakresie kształcenia praktycznego w grupach zawodów (analiza programów, stosowanych rozwiązań, dobrych praktyk).
 • Przygotowanie pierwszej wersji programów praktycznej nauki zawodu do konsultacji (2 warianty),
 • Konsultacje z dyrektorami szkół i pracodawcami. Efektem konsultacji będą wytyczne do zmian w programach kształcenia,
 • Opracowanie kryteriów weryfikacji efektów kształcenia praktycznego,
 • Opis stanowiska i wyposażenia niezbędnego do realizacji programu PNZ,
 • Opracowanie procedur osiągania szczegółowych celów edukacyjnych,
 • Opis założonych osiągnięć uczniów i propozycje ich oceny,
 • Opracowanie modelu wdrożenia programów PNZ do fazy pilotażu,
 • Zaangażowanie szkół do opracowania modelu,
 • Opracowanie wstępnej wersji modelu,
 • Przekazanie modelu do weryfikacji przez ekspertów zewn. wskazanych przez MEN,
 • Analiza uwag od ekspertów zewn. MEN, poprawa wstępnej wersji modelu i przekazanie modelu do testowania.
 1. b) W zad. 3. Pilotaż modelu i opracowanie wersji finalnej modelu oraz treści nauczania do realizacji w rzeczywistych warunkach pracy (III etap):
 • Przygotowanie pilotażu – rekrutacja szkół,
 • Przygotowanie pilotażu – szkolenie dla opiekunów pilotażu po stronie szkoły,
 • Realizacja pilotażu,
 • Analiza wyników pilotażu – przygotowanie raportów z pilotażu. Wynikiem analizy będzie materiał do opracowania rekomendacji zmian,
 • Opracowanie rekomendacji do wprowadzenia zmian w modelowych programach kształcenia,
 • Konsultacje poszczególnych elementów modelu z przedstawicielami pracodawców i szkołami,
 • Opracowanie ostatecznej wersji modelowych programów praktycznej nauki zawodu oraz sposobów ich wdrożenia.

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Osi Priorytetowej II PO WER: Dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez zaangażowanie przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Odsetek ponadpodstawowych publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu: 45%
 • Liczba publicznych szkół zawodowych dla młodzieży kształcących na poziomie kwalifikacji technika, wykorzystujących wypracowane w programie rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu: 815 sztuk
 • Liczba zawodów, dla których zostały wypracowane rozwiązania organizacyjne w zakresie praktycznej nauki zawodu: 19 sztuk
 • Liczba zawodów, dla których opracowano kosztochłonność realizacji kształcenia: 19 sztuk
 • Liczba opracowanych modelowych programów praktycznej nauki zawodu: SZKOŁA-PRACODAWCA dla grup zawodów ujętych w obszarze branżowym „Z” MEDYCZNO-SPOŁECZNYM: 14 sztuk
 • Liczba opracowanych modelowych programów praktycznej nauki zawodu: SZKOŁA-CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO-PRACODAWCA dla grup zawodów ujętych w obszarze branżowym „Z” MEDYCZNO-SPOŁECZNYM: 14 sztuk
 • Liczba opracowanych zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziami ich weryfikacji: 3 sztuki
 • Liczba zawodów, dla których przeprowadzono pilotaż opracowanego modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu: 3 sztuki
 • Liczba opracowanych rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego: 1 sztuka

Wartość projektu: 542 750,00 zł
Wartość dofinansowania 542 750,00 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł
Poziom dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych.